SV Kulturcollege

...matchning mellan utbildning och arbete

Modellens kännetecken

Modellen SV Kulturcollege kännetecknas av upplevelsebaserad undervisning och en ämnesintergrerad pedagogik. Utbildningen är tvåårig, indelad i fyra terminer och bedrivs fem dagar i veckan.

Med kultur som verktyg och med ett hälsofrämjande perspektiv vävs traditionella skolämnen in på ett lustfyllt och kreativt sätt vilket bidrar till glädje, ökad kunskap och personlig utveckling.

Utbildningen ska verka förberedande för arbete och vidare studier. För att deltagarna ska få erfarenheter, kontakter och förståelse för olika yrken och arbetsuppgifter ingår jobtaste och praktik i utbildningen.

Utbildningen utvecklar deltagarens:

  • beredskap att möta arbetslivet alternativt

  • beredskap att söka sig till vidare studier

  • förmåga till eget skapande

  • förståelse för hälsa och dess betydelse i olika sammanhang

  • insikt om sitt eget lärande och att utveckla förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra

  • förmåga att fatta egna avvägda beslut

”För att få erfarenheter, kontakter och förståelse för olika yrken och arbetsuppgifter ingår jobtaste och praktik i utbildningen””Kulturcollege ska med dess ämnesintegrerade och hälsofrämjande pedagogik verka förberedande för
arbete och vidare studier”

Se filmen om utbildningen SV Kulturcollege

SV Kulturcollege i sociala medier